Märkpenna Artline 70/90

Filtspetspennor försedda med aluminiumhylsa. För märkning och textning. Vattenfast och snabbtorkande. Fäster på de flesta underlag som papper, kartong, glas, porslin etc. Fri från xylene.Artline 70. Med rund, fin spets 1.5 mm.Artline 90. Med skuren spetsbredd 2-5 mm.

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS], Flam. Liq. 2; H225, Eye Dam. 1; H318 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga H318 Orsakar allvarliga ögonskador